कोल्हापूर जिल्ह्यातील गावांची यादी | Kolhapur District Village List

कोल्हापूर जिल्ह्यातील गावांची यादी | Kolhapur District Village List

Full list of villages in Kolhapur district

कोल्हापूर जिल्ह्यातील गावांची यादी kolhapur district village list

कोल्हापूर जिल्हा बारा तालुक्यांमध्ये विभागलेला आहे, त्या तालुक्यात येणाऱ्या गावांची संख्या सोबत दिली आहे.

अ.क्र. तालुका नांव    गावांची संख्या
1      शाहूवाडी      141
2      पन्हाळा        127
3     हातकणंगले     59
4      शिरोळ         49
5     करवीर          131
6     गगनबावडा      42
7     राधानगरी        122
8     कागल            83
9     भुदरगड       114
11   आजरा          97
11   गडहिंग्लज      92
12   चंदगड         155
कोल्हापूर जिल्ह्यातील गावांची एकूण संख्या -1212

Kolhapur jilha nakasha 1 e1703414655252 -

शाहूवाडी तालुक्यातील गावांची नावे

ऐनवाडी गाव
आकूर्ळे गाव
आलतुर गाव
आंबा गाव
आंबार्डे गाव
आंबोली गाव
अमेणी गाव
अणुस्कुरा गाव
अरुळ गाव
बजागवाडी गाव
बांबवडे गाव
बर्की गाव
भाडळे गाव
बहीरेवाडी गाव
भेडसगाव गाव
भेंडवडे गाव
बुरंबाळ गाव
चलनवाडी गाव
चांदेले गाव
चांदोली गाव
चनवाड गाव
चरण गाव
ढाकाळे गाव
धनगरवाडी गाव
डोणोली गाव
दुर्गावाडी गाव
गाडेवाडी गाव
गजापुर गाव
गावडी गाव
गेळवडे गाव
घोळसवडे गाव
घुंगुर गाव
गिरगाव गाव
गोगवे गाव
गोलीवणे गाव
गोंडोली गाव
हारुगडेवाडी गाव
हुंबवली गाव
इंजोली गाव
जाधववाडी गाव

जांबुर गाव
जावळी गाव
जुळेवाडी गाव
कडवे गाव
कांडवण गाव
कांटे गाव
कापशी गाव
करंजफेन गाव
करंजोशी गाव
करडे गाव
करूंगळे गाव
कासार्डे गाव
कातळेवाडी गाव
केर्ले गाव
खोतवाडी गाव
खेडे गाव
खुटाळवाडी गाव
कोदे गाव
कोळगाव गाव
कोपार्डे गाव
कोतोली गाव
कुंभवडे गाव
लाळेवाडी गाव
लोळाणे गाव
माळापुडे गाव
मालेवाडी गाव
मालगाव गाव
मलकापूर (एम क्ल) गाव
माण गाव
माणगाव गाव
मांजरे गाव
मानोली गाव
मरळे गाव
म्हाळसावडे गाव
मोळावडे गाव
मोसम गाव
मुटकलवाडी गाव
नांदारी गाव
नांदगाव गाव
नेर्ले गाव
निळे गाव
निवाळे गाव
पाल गाव

पळसवडे गाव
पणुंद्रे गाव
परळे गाव
परळे निनाई गाव
परळी गाव
परीवाणे गाव
परखंदळे गाव
पाटणे गाव
पातवडे गाव
पेंडाखळे गाव
पेरीड गाव
पिशवी गाव
पुसार्ळे गाव
रेठरे गाव
सैदापूर गाव
साळशी गाव
सांबु गाव
सरुड गाव
ससेगाव गाव
सौते गाव
सावर्डे बु. गाव
सावर्डे खु. गाव
सावर्डी गाव
सावे गाव
शेंबवणे गाव
शिंपे गाव
शिराळे तर्फ मलकापूर गाव
शिराळे तर्फ वारूण गाव
शिरगाव गाव
शितुर तर्फ मलकापूर गाव
शित्तूर तर्फ वारूण गाव
शिवारे गाव
सोनार्ली गाव
सोनवडे गाव
सोंडोली गाव
सोनुर्ले गाव
सुपात्रे गाव
तळवडे गाव
तांबवे गाव
तनली गाव
टेकोली गाव
ठमकेवाडी गाव
थावडे गाव
थेरगाव गाव
तुरूकवाडी गाव
उचत गाव
उदगिरी गाव
उखळु गाव
ओकोली गाव
वालुर गाव
विरळे गाव
विशाळगड गाव
वडगाव गाव
वाडी हुडुंब गाव
वाडी कळकवणे गाव
वाडीचरण गाव
वाकोली गाव
वारेवाडी गाव
वरिगाव गाव
वारुळ गाव
येळवण जुगाई गाव

येळाणे गाव
येलुर गाव
येळवाडी गाव

आजरा तालुक्यातील गावांची नावे

आजरा (शहर) गाव

आल्याचीवाडी गाव
आंबाडे गाव
आर्दाळ गाव
आवंडी गाव
बाची गाव
बहिरेवाडी गाव
बेलेवाडी हूबळगी गाव
भादवण गाव
भादवणवाडी गाव
भावेवाडी गाव
बोलकेवाडी गाव
बुरुडे गाव
चाफवडे गाव
चांदेवाडी गाव
चव्हाणवाडी गाव
चिमणे गाव
चितळे गाव
दाभील गाव
दर्डेवाडी गाव
देउळवाडी गाव
देवकांडगाव गाव
देवर्डे गाव
धामणे गाव
एरंडोळ गाव
गजरगाव गाव
गवसे गाव
हाजगोळी बु| गाव
हाजगोळी खु| गाव
हालेवाडी गाव
हाळोली गाव
हांदेवाडी गाव
हरपवडे गाव
हारुर गाव
हात्तीवडे गाव
होनेवाडी गाव
होन्याळी गाव
इटे गाव
जाधेवाडी गाव
जेऊर गाव
कागीनवाडी गाव
कानोली गाव
कर्पेवाडी दुमाला गाव
कर्पेवाडी खालसा गाव
कासार कांडगाव गाव
केरकबोळ गाव
खानापूर गाव
खेडे गाव
खोराटवाडी गाव
किणे गाव
किटवडे गाव
कोळींद्रे गाव
कोरीवडे गाव
कोवाडे गाव
कूरकूंदे गाव
लाकुडवाडी गाव
लाटगाव गाव
मडिलगे गाव
महागोंड गाव
महागोंडवाडी गाव
मलिग्रे गाव
मासेवाडी गाव
मसोली गाव
मेढेवाडी गाव
मेंढोली गाव
मोरेवाडी गाव
मुमेवाडी गाव
मुंगुसवाडी गाव
मुरुडे गाव
निंगुडगे गाव
पारेवाडी गाव
पारपोली गाव
पेद्रेवाडी गाव
पेंढारवाडी गाव
पेरणोली गाव
पेठेवाडी गाव
पोळगाव गाव
पोश्रातवाडी गाव
रेडेवाडी गाव
साळगांव गाव
सरंबळवाडी गाव
सरोळी गाव
सातेवाडी गाव
सावरवाडी गाव
शेळप गाव
सिरसंगी गाव
श्रृंगारवाडी गाव
सोहाळे गाव
सुळे गाव
सुळेरान गाव
सुलगांव गाव
उचंगी गाव
उत्तुर गाव
वडकशिवाले गाव
वझरे गाव
वेळवट्टी गाव
विनायकवाडी गाव
वाटंगी गाव
यमेकोंड गाव
झुलपेवाडी गाव

Leave a Comment

error: Content is protected !!