कोल्हापूर जिल्ह्यातील गावांची यादी | Kolhapur District Village List

कोल्हापूर जिल्ह्यातील गावांची यादी | Kolhapur District Village List Full list of villages in Kolhapur district कोल्हापूर जिल्ह्यातील गावांची यादी kolhapur district village list कोल्हापूर जिल्हा बारा तालुक्यांमध्ये विभागलेला आहे, त्या तालुक्यात येणाऱ्या गावांची संख्या सोबत दिली आहे. अ.क्र. तालुका नांव    गावांची संख्या 1      शाहूवाडी      141 2      पन्हाळा  … Read more