पन्हाळा तालुक्यातील गावांची यादी | Kolhapur District Panhala taluka village list

Kolhapur District Panhala taluka village list -

पन्हाळा तालुक्यातील गावांची यादी | Kolhapur District Panhala taluka village list राज्य / प्रदेश : महाराष्ट्र जिल्हा / जिला : कोल्हापूर तालुका / तहसील: पन्हाळा गाव/गांव/ग्राम यादी पन्हाळा तालुक्यातील गावांची नावे आंबर्डे गाव आकुर्डे गाव आळवे गाव आमतेवाडी गाव आंबवडे गाव आपटी गाव आरळे गाव आसगांव गाव आसूर्ले गाव आतकीरवाडी गाव आवळी गाव बादेवाडी गाव … Read more

error: Content is protected !!